Výsledný obraz reality je velice přesný

/ The resulting image of reality is very precise

The resulting image of reality is very precise
The resulting image of reality is very precise
The resulting image of reality is very precise

2020, Digital photograph C-Type print

Tyto poněkud fádní zvětšeniny, svým rámováním a výběrem tématu odkazují ke specifické tradici české “nefotografie”. Stejně jako mnoho dalších asociací, které vás mohou napadnout – klimatická změna, nedostatek srážek, negativní vliv člověka na životní prostředí… Snímky, na které se díváte, jsou především fotografickým záznamem jeho performativních zásahů do veřejného prostoru. Marek je pořídil poté, co během pozdního jara na vysušených pražských chodnících vytvořil přesné napodobeniny louží. Bytostná absurdita takové činnosti na jednu stranu rozvíjí specifický druh hry s náhodným kolemjdoucím i návštěvníkem galerie, na druhou stranu má své jasné a smysluplné ukotvení v kontextu umění, asociuje nám umělecká díla nedávné minulosti a zároveň nám připomíná závažná témata dnešního světa.

These somewhat dull enlargements refer to the specific Czech tradition of “non-photography” with their framing and theme choice. Like many other associations that can cross our mind – climate change, drought, negative human impact on the environment… The images you look at are primarily a photographic record of Marek’s performative interventions in public space. He captured them after creating precise imitations of puddles on dried Prague sidewalks in late spring. The essential absurdity of such activity, on the one hand, develops a specific kind of play with a random observer or a gallery visitor, on the other hand, it has its clear and meaningful ground in the context of art, it associates artworks of the recent past and at the same time it reminds us of predominant themes of today’s world.